Avem grijă să fii un cetățean informat, iar prin intermediul acestei pagini dorim să venim în ajutorul dumneavoastră prin simplificarea operațiunilor realizate în cadrul administrației publice locale.

Formularele electronice afișate sunt de tip ‘PDF’,  iar pentru vizualizare/listare se poate utiliza gratuit programul AdobeReader, Foxit Reader sau orice alt program ce permite deschiderea documentelor de tip PDF.

TAXE ȘI IMPOZITE


 • Înscriere în Evidențele Fiscale mijloc de transport auto

  Necesar pentru contribuabilii persoane fizice, juridice sau împuterniciți ai acestora, care intră în posesia unui mijloc de transport auto pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietate.

  Acte necesare pentru înscrierea în evidențele fiscale a unui mijloc de transport auto:

  • Certificat de atestare fiscală (al vânzătorului) emis de organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost înregistrat fiscal mijlocul de transport
  • Actul de dobândire (după caz: contract de vânzare-cumpărare; contract de leasing și procesul verbal de predare-primire; contract de novație, factură; certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, donație)
  • Cartea de identitate a mijlocului de transport eliberat de RAR (foto copie)
  • Fisa de inmatriculare
  • Buletinul/cartea de identitate (original și copie)
  • Formular tip

  Pentru vehiculele importate este necesar și:

  • Din spațiul comunitar: contract sau factură tradusă și legalizată sau tradusă și certificată de un traducător autorizat;
  • Din alte state decat cele membre UE: documentul vamal

  Descarcă formularul tip

 • Scoatere din Evidențele Fiscale mijloc de transport auto

  În momentul înstrăinării mijlocului de transport auto, se operează scoaterea din evidenţă a acestuia. Pot solicita acest serviciu persoanele fizice sau juridice asupra cărora există impunere fiscală, în momentul înstrăinării mijlocului de transport auto.

  Documente necesare:

  • Actul de înstrăinare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, procesul verbal de predare–primire către societatea de leasing, contract de novaţie, factura, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, donaţie)
  • Buletinul/cartea de identitate (fotocopie);
  • Formular tip

  Descarcă formularul tip

 • Eliberare certificat de atestare fiscală

  Certificatele fiscale sunt documente care atestă, respectiv infirmă, calitatea de plătitor de impozite şi taxe la Bugetul Local, precum şi situaţia obligaţiilor bugetare ale unui contribuabil la o anumită dată, solicitate de către contribuabili pentru diverse instituţii publice (Primărie, Judecătorie, Prefectură, Camera de Comerţ, Poliţie, Ambasade etc.) şi birouri notariale.

  Documente necesare:

  • Buletinul/cartea de identitate (fotocopie);
  • Formular tip

  După caz:

  • balanţa de verificare sau ultima balanţa întocmită (cu analitic la contul 212, cu menţiunea valorii de impunere a imobilelor), în cazul persoanelor juridice
  • certificate de naştere(fotocopie)
  • certificate de căsătorie (fotocopie)
  • certificate de deces (fotocopie)
  • sentinţa judecătorească de divorţ (fotocopie)

   

  Persoane fizice

  Descarcă formularul tip


  Persoane juridice

  Descarcă formularul tip

 • Certificat de atestare a edificării-extinderii construcției

  Documente necesare:

  • Autorizaţia de construire și documentația aferentă, în original
  • Extras Carte Funciară – nu mai vechi de 3 luni
  • Referatul proiectantului
  • Proces-verbal de recepţie a lucrărilor – 2 exemplare originale
  • Declaraţia tip privind valoarea reală a lucrărilor executate
  • Devizul general al lucrărilor (pentru firme: situaţiile de lucrări şi adresa oficială din partea firmei cu valoarea trecută în contabilitate)
  • Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii
  • Dovada regularizării taxei de construcţii
  • Documentaţia vizată spre neschimbare de catre DUAT ( piese scrise şi desenate)
  • Chitanță taxă – 10 lei
  • 4 poze color – faţadele clădirii

  Descarcă formularul tip

 • Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren

  Documente necesare:

  • Actul de proprietate
  • Schiță cadastru
  • Buletinul/cartea de identitate
  • Formular tip

  Persoane fizice

  Descarcă formularul tip


  Persoane juridice

  Descarcă formularul tip

REGISTRUL AGRICOL


 • Înscrierea în registrul agricol

  Cerere pentru înscrierea în Registrul Agricol a terenurilor (extravilan / intravilan) și a clădirilor situate în orașul Măgurele.

  Documente necesare:

  • Act de proprietate
  • Schiță cadastru
  • Copie C.I sau B.I
  • Formular tip

  Descarcă formularul tip

 • Scoaterea din registrului agricol a cladirilor/terenurilor

 • eliberare adeverință de rol

 • Eliberarea adeverință PUG teren intravilan

  Documente necesare:

  • Copie act de proprietate al imobilului
  • Încadrare în zonă
  • Copie C.I sau B.I
  • Formular tip

  Descarcă formularul tip

URBANISM


 • Emitere certificat de urbanism

  Documente necesare:

  • Act de proprietate legalizat
  • Ortofotoplan
  • Extras de carte funciară de informare actualizat la zi
  • Declarație notarială pe propria răspundere că terenul nu este în litigiu pe rol instanță
  • Declarație notarială cu privire la respectarea tramei stradale
  • Declarație notarială că nu sunt pretenții ca primăria să asigure: rețele de apă, canalizare, energie electrică, gaze, iluminat stradal și drumuri
  • Cadstru și intabulare – 1 copie
  • Propunere de alipire/dezlipire întocmit de cadastrist – 2 exemplare
  • Plan încadrare în zonă – 2 exemplare
  • Proces verbal de trasare întocmit de cadastrist autorizat
  • Plan de situație pe ridicare topografică întocmit de arhitect – 2 exemplare
  • Taxă
  • Dosar din plastic
  • Formular tip

  Descarcă formularul tip

 • Eliberarea adeverință PUG teren intravilan

  Documente necesare:

  • Copie act de proprietate al imobilului
  • Încadrare în zonă
  • Copie C.I sau B.I
  • Formular tip

  Descarcă formularul tip

ASISTENTA SOCIALA